Patrioții

Ringo Dămureanu (AUR) : Epopeea stimulentului de risc continuă în județul Dolj

Epopeea stimulentului de risc pentru personalul care a fost izolat la locul de muncă în perioada stării de urgență din anul 2020 – continuă.

Având în vedere aspectele care ne-au fost sesizate în procedura audienței parlamentare, referitoare la acordarea stimulentului de risc în cadrul DGASPC Dolj pentru perioada izolării la locul de muncă în perioada stării de urgență din anul 2020, comunicăm următoarele:

Prin Ordonanţa de urgenţă (OUG) nr. 82/2020, publicată în Monitorul Oficial la data de 27 mai 2020, s-a aprobat acordarea unui stimulent de risc în suma fixă de 1.150 lei brut pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, care au fost izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă.

Ulterior, pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă (OUG) nr. 43/2020 din 6 aprilie 2020. Această ordonanță a fost aprobată de Parlament prin Legea nr. 82/2020, care, la art. 7 din ordonanță a introdus un alin. (5), prin care s-a aprobat acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

Drept urmare a acestei situații, prima ordonanță, OUG nr. 82/2020 a fost respinsă prin Legea nr. 166/2020, astfel, suma de 1.150 lei brut aprobată prin respectiva ordonanță a fost înlocuită cu suma totală de 5.000 lei brut, aprobată prin Legea nr. 82/2020, aferentă celor două luni ale stării de urgență. La nivelul instituțiilor publice de asistență socială, acest stimulent de risc nu a fost acordat nici la nivelul cuantumului brut de 1.150 lei, nici de 5.000 lei, fapt care a determinat mai mulți lucrători din Asistența socială să se adreseze biroului parlamentar.

Prin adresa Biroului parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 014 din 20 ianuarie 2021, ne-am adresat conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj, solicitând să ne comunice dacă a întâmpinat probleme din partea ordonatorului principal de credite – Consiliul Județean Dolj – sau a unor autorități sau instituții publice centrale în aprobarea sau alocarea sumelor necesare pentru plata stimulentului mai sus menționat.

Răspunsul DGASPC Dolj a fost dat prin adresa nr. 3268 / 28.01.2021, prin care s-a menționat că, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 82 / 2020, instituția a comunicat Consiliului Județean Dolj la data de 02.07.2020, suma necesară pentru acordarea stimulentului de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pentru personalul aflat în izolare la locul de muncă în perioada stării de urgență din anul 2020, fiind emisă și Dispoziția directorului general al DGASPC Dolj prin care a fost identificat personalul care trebuie să beneficieze de acest drept. Totodată, DGASPC Dolj a mai menționat că la data de 21.12.2020, a solicitat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj alocarea fondurilor necesare stimulentului de risc mai sus amintit.

* Prin adresa Biroului parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 132 din 29 ianuarie 2021, ne-am adresat conducerii Consiliului Județean Dolj, solicitând să ne comunice stadiul de soluționare a solicitării formulate de DGASPC Dolj prin adresa nr. 23776 /2020 înregistrată la această instituție cu nr. 18843/02.07.2020.

Răspunsul Consiliului Județean Dolj a fost dat prin adresa nr. 2282 / 22.02.2021, în care se menționează că prin Hotărârea Consiliului Județean (HCJ) Dolj nr. 113 / 30.06.2020 au fost prevăzute sume pentru anul 2020 pentru acordarea stimulentului de risc în cuantumul iniția de 1150 lei brut, sumele urmând a fi primite de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Consiliul Județean Dolj mai menționează că după respingerea OUG nr. 82/2020 prin Legea nr. 166/2020, MMPS nu a mai asigurat transferuri pentru acordarea stimulentului de risc, astfel, CJ Dolj susține că deoarece nu a primit în cursul anului 2020 transferuri de la bugetul de stat pentru acordarea stimulentului de risc, s-a aflat în imposibilitatea alocării fondurilor necesare plății acestui stimulent.

* Prin adresa Biroului parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 133 din 29 ianuarie 2021, ne-am adresat conducerii AJPIS Dolj, solicitând să ne comunice stadiul de soluționare a solicitării formulate de DGASPC Dolj prin adresa nr. 47941 /2020 înregistrată la AJPIS Dolj cu nr. 29056/21.12.2020. Răspunsul AJPIS Dolj a fost dat prin adresa nr. 2499 / 01.02.2021, prin care ni s-a transmis în copie adresa nr. 29323 / 23.12.2020, în care AJPIS menționează că decontează stimulentul de risc doar furnizorilor de servicii sociale privați, conform unei proceduri stabilite prin Ordin al MMPS.

* Prin adresa Biroului parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 134 din 29 ianuarie 2021, ne-am adresat din nou conducerii DGASPC Dolj, solicitând să ne comunice dacă suma pe care această instituție a comunicat-o ordonatorului principal a inclus sumele pentru acordarea stimulentului de risc și pentru asistenții maternali profesioniști, precum și motivul pentru care atât de târziu, la o jumătate de an după intrarea în vigoare a Legii nr. 82/2020, a emis adresa nr. 47941 /21.12.2020, pe care a înregistrat-o la AJPIS cu nr. 29056/21.12.2020. Răspunsul DGASPC Dolj a fost dat prin adresa nr. 7524 / 26.02.2021, prin care s-a menționat că această instituție a „întreprins toate demersurile”, dar că AJPIS decontează stimulentul de risc doar furnizorilor de servicii sociale privați, conform unei proceduri stabilite prin Ordin al MMPS, aspect precizat expres de AJPIS Dolj în adresa nr. 29323 / 23.12.2020. În urma acestor demersuri administrative efectuate la nivel județean, ne-am adresat ministerelor de resort, pentru a afla situația alocării și plății sumelor.

* La data de 27 ianuarie 2021, din partea Grupului parlamentar din Camera Deputaților al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), am adresat o întrebare scrisă ministrului Finanțelor Publice, Alexandu Nazare, solicitându-i să precizeze dacă, în vederea acordării stimulentului de risc prev. de art. 7 din OUG nr. 43/2020, aprobată prin Legea nr. 82/2020, Ministerul Finanțelor Publice a aprobat, în cursul anului 2020, transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” sau de la alte titluri, unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorii principal de credite, sau din fonduri europene. Ministerul Finanțelor Publice a răspuns prin adresa nr. 50086-3 / 25.02.2021, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3b-6/97 din 02.03.2021, care s-a referit exclusiv la stimulentul de risc în cazul furnizorilor de servicii privați, menționând că, din datele prezentate de MMPS în procesul de elaborare a bugetului de stat pe anul 2021, s-a comunicat că nu s-au efectuat plăți cu destinația stimulent de risc în anul 2020.

* Pentru a afla care este procedura stabilită de MMPS prin Ordin al ministrului Muncii, așa cum a precizat AJPIS Dolj în adresa nr. 29323 / 23.12.2020, la data de 8 februarie 2021, din partea Grupului parlamentar din Camera Deputaților al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), am adresat o întrebare scrisă ministrului Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, solicitându-i să precizeze dacă, în vederea acordării stimulentului de risc prev. de art. 7 din OUG nr. 43/2020, aprobată prin Legea nr. 82/2020, pentru personalul plătit din fonduri publice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a emis Ordinul pentru aprobarea procedurii de decontare a sumelor necesare plății. Până la data redactării prezentei, MMPS nu a răspuns întrebării parlamentare, având termen legal de răspuns 15 zile. De îndată ce acest răspuns ne va fi comunicat de Ministerul Muncii, pe cale legală, prin Secretarul general al Camerei Deputaților, urmează să vi-l comunicăm.

Ringo Dămureanu, deputat AUR de Dolj, Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate